Tài nguyên dạy học

CALENDAR

CHAT CHIT

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

TRUYỆN CƯỜI

Hỗ trợ trực tuyến

 • (nguyenvanquang3009@yahoo.com.vn 0982731344)
 • (lethibinhthuan1411@yahoo.com)

VIDEO LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với Website DẠY VÀ HỌC HÓA HỌC!

  phương pháp giảng dạy chương ancol, phenol

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Quang (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:13' 10-12-2011
  Dung lượng: 198.0 KB
  Số lượt tải: 31
  Số lượt thích: 0 người
  Phương pháp dạy học
  chương dẫn xuất halogen-ancol-phenol
  Học viên: Đỗ Thị Quỳnh Mai
  Lớp : Cao học K15
  Chuyên ngành: LL&PPDH hoá học
  Nội dung
  I-Mục tiêu của chương.
  II-Cấu trúc nội dung của chương.
  III-Một số nội dung cần lưu ý
  IV- PPDH sử dụng trong chương
  I. Mục tiêu của chương
  Về kiến thức
  HS biết:

  Tính chất vật lý, ứng dụng của dẫn xuất halogen, ancol, phenol.

  Làm một số thí nghiệm như thủy phân dẫn xuất halogen, glixerol với Cu(OH)2, phenol với nước brom.

  Vận dụng quy tắc Zai-xép, Mac-côp-nhi-côp.
  HS hiểu:

  Định nghĩa, phân loại, danh pháp, cấu trúc phân tử của dẫn xuất halogen, ancol, phenol.
  Liên kết hidro liên phân tử
  Ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử.
  Tính chất hoá học, phương pháp điều chế của dẫn xuất halogen, ancol, phenol.
  2. Về kĩ năng
  Rèn luyện các kĩ năng sau:
  Vận dụng từ cấu tạo để suy luận ra tính chất.
  Đọc tên viết được công thưc và ngược lại
  Viết công thức đồng đẳng, đồng phân.
  Viết đúng các phản ứng thế, tách, oxi hoá.
  3. Về giáo dục tình cảm, thái độ
  Thông qua việc nghiên cứu các dẫn xuất halogen, ancol, phenol HS cảm nhận được một cách tự nhiên các mối quan hệ biện chứng giữa cấu tạo và tính chất, ảnh hưởng qua lại của các nguyên tử trong phân tử.
  Mỗi chất dẫn xuất hal, ancol, phenol đều có ích lợi và độc hại đối với con người và MT sống. Thông qua việc học các chất này, HS thấy rõ phải có kiến thức về chúng để sử dụng chúng phục vụ con người một cách an toàn đồng thời bảo vệ MT sống.
  II.CẤU TRÚC NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG
  7 tiết (5 Lý thuyết + 1 LTập + 1 Thực hành)
  So sánh với chương trình cũ
  Vị trí: chương I lớp 12
  Thời lượng: nằm trong chương Rượu-phenol- amin gồm 5 bài
  (nhóm chức,rượu và phenol, amin và anilin)
  Thời lượng ít, nội dung sơ lược hơn,
  không có bài thực hành, không dạy bài dẫn xuất halogen
  III. Một số nội dung cần lưu ý
  A- Nội dung mới: Dẫn xuất halogen
  KiÕn thøc:
  BiÕt ®­îc:
  Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i dÉn xuÊt halogen, ®ång ph©n vµ danh ph¸p.
  TÝnh chÊt vËt lÝ vµ ho¹t tÝnh sinh häc, øng dông .
  HiÓu ®­îc:
  TÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n : Ph¶n øng thÕ nguyªn tö halogen b»ng nhãm OH- s¬ l­îc c¬ chÕ ph¶n øng thÕ; ph¶n øng t¸c HX theo quy t¾c Zai xÐp, ph¶n øng víi magie.
  KÜ n¨ng:
  Gäi tªn c¸c dÉn xuÊt halogen theo 2 c¸ch.
  ViÕt c¸c PTHH minh ho¹ tÝnh chÊt ho¸ häc vµ mét sè ƯD chÝnh
  ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o vµ gäi tªn c¸c ®ång ph©n t­¬ng øng.theo c«ng thøc ph©n tö..
  Làm được các BT liên quan.
  B- Nội dung cần lưu ý
  1- Đồng phân và danh pháp.
  - Đồng phân về mạch cacbon
  Đồng phân về vị trí có nhóm chức
  Danh pháp: Dẫn xuất halogen có 3 loại danh pháp là tên thường, tên gốc chức và tên thay thế
  Ancol có 2 loại danh pháp là tên gốc-chức và tên thay thế
  2. Liên kết hiđro

  Bản chất của liên kết hiđro là lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử H tích điện dương δ+ (của nhóm –OH này) với nguyên tử O tích điện âm δ- (của nhóm –OH kia). Liên kết hiđro là lk yếu

  Biểu diễn: bằng dấu … ( hướng dẫn HS cách biểu diễn)

  Ảnh hưởng của lk hiđro đến tính chất vật lý

  + Lk hiđro làm tăng nhiệt độ sôi, nhiệt đọ nóng chảy
  + Lk hiđro làm tăng độ tan
  3. Quy tắc Zaixep (tách HX, H2O
  Nội dung: Nguyên tử halogen (nhóm -OH) bị tách ưu tiên cùng với nguyên tử hiđro ở Cβ bậc cao hơn, tạo thành anken có nhiều nhóm ankyl hơn ở nối đôi
  Áp dụng: xác định phẩm chính khi tách HX, H2O (dẫn xuất halgen, rượu)
  Và bài tập chuyển hoá giữa các rượu có bậc khác nhau
  4. Xây dựng CTPT của rượu
  ROH hoặc R(OH)n
  R­îu no ®¬n chøc : CnH2n+1OH
  R­îu no ®a chøc : CnH2n+2-a(OH)a
  (r­îu bÒn nÕu n  a)
  R­îu bÊt k× : CnH2n+2-2k-a(OH)a (r­îu bÒn nÕu n  a + k víi k lµ sè liªn kÕt ®«i) hoÆc : CxHy(OH)z
  Rượu bền là rượu Không có nhóm –OH lk trực tiếp với C không no và không chứa từ 2 nhóm
  –OH lk với 1 nguyên tử C
  5. Bậc của rượu
  Phân biệt các bậc của rượu
  Dùng CuO/t0
  Dùng thuốc thử Lucas (HCl đậm đặc và ZnCl2 khan)
  Rượu bậc 3 pư nhanh ở t0 thường tạo lớp váng dầu nổi lên
  Rượu bậc 2 pư chậm ở t0 thường, chỉ làm đục dung dịch
  Rượu bậc 1 không pư
  6. Tính chất hoá học của rượu
  Phân tích từ đặc điểm cấu tạo phân tử, dự đoán tính chất:
  Tính chất của nhóm –OH: các pư làm cắt đứt lk O-H và làm đứt lk C-O
  Pư oxi hoá
  Lưu ý phân biệt rươu đa chức và đơn chức
  Các tính chất riêng của rượu đa chức…
  7. Tính chất hoá học của phenol
  So sánh tính chất hoá học của phenol với ancol để thấy sự giống và khác nhau
  Từ đó thấy được sự ảnh hưởng qua lại giữa vòng benzen và nhóm –OH trong phân tử phenol
  IV. PPDH sử dụng trong chương
  Đặc điểm các bài nghiên cứu về dẫn xuất halogen,
  ancol, phenol

  Được xây dựng trên nguyên tắc từ cấu tạo dự đoán ra tính chất. Các tính chất dự đoán này được kiểm chứng ở phần tính chất vật lý và tính chất hoá học. Dàn bài trình bày theo trình tự: Cấu tạo – tính chất - điều chế - ứng dụng. Về cấu tạo có chú ý: định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp, hiệu ứng electron trong phân tử, đôi khi trình bày cả cơ chế phản ứng.

  Nội dung của mỗi bài chứa đựng rất nhiều kiến thức mà các em HS đã được học ở phần đại cương về hoá học hữu cơ như: thuyết cấu tạo hoá học, đồng đẳng, đồng phân, nhóm chức, quy tắc gọi tên IUPAC, phản ứng hữu cơ, bậc của nguyên tử cácbon…
  Phương pháp dạy học chủ yếu

  GV chia 1 bài thành 1 số đơn vị kiến thức. Tương ứng với mỗi đơn vị kiến thức tổ chức một hoạt động dạy học phối hợp giữa HS và GV hoặc giữa HS với nhau.
  GV biểu diễn thí nghiệm
  HS làm thí nghiệm
  GV mô tả thí nghiệm
  GV hướng dẫn HS tập phân tích số liệu thực nghiệm. Từ đó rút ra nhận xét.
  GV dùng dạy học nêu vấn đề.
  GV đàm thoại dẫn dắt theo hệ thống câu hỏi.
  GV giúp HS so sánh, khái quát hoá. Từ đó rút ra nhận xét.
  GV lập bảng tổng kết hệ thống hoá kiến thức.
  GV thông báo số liệu, HS công nhận.
  GV thuyết trình kèm theo ví dụ minh hoạ.
  GV luyện tập theo vấn đề.
  Tổng kết mối quan hệ giữa các chất
   
  Gửi ý kiến

  TIN TỨC TỔNG HỢP